Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Nivea Beiersdorf Turkey Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“NIVEA”) tek başına veya başka bilgilerle birlikte gerçek bir kişiyi tanımlayan her türlü verinin (“Kişisel Veriler”) ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasına en yüksek önemi göstermektedir. Bu çerçevede, Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması kapsamında gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almakta, tüm iş ve süreçlerinde bu anlayışla hareket etmektedir. Şirketimiz Kişisel Verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmemesi özenle hareket etmektedir.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan C-Level (CareExpertLevel) için her yıl, Beiersdorf çatısı altında yer alan markalardan ana sponsor olacak bir marka belirlenecektir. Bu marka için yaratıcı bir 360 derece iletişim kampanyası isteniyor.
Bu süreçte bir ürünün ön plana çıkarılması fikrinden itibaren tüm aşamaları ve bir kampanya fikri oluşturmayı ve pazarlamayı, tüm bunları bir takım çalışmasıyla ortaya koyup sunabilmeyi deneyimlemenizi amaçlıyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları (“Veri Koruma Mevzuatı”) başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenmesi konusunda kapsamında Kişisel Verileriniz veri sorumlusu olarak NIVEA tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanır ve işlenir.

C-Level(CareExpertLevel) adlı yarışma kapsamında Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan; sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle işlenmesinin gerekli olması, Kişisel Verinin tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, için işlenmesinin zorunlu olması, NIVEA’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir.

C-Level(CareExpertLevel) adlı yarışma kapsamında elektronik ortamda veya başkaca yollarla Şirketimize iletilen Kişisel Verileriniz, tamamen veya kısmen ve otomatik veya otomatik olmayan yollarla; her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamda, gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır. C-Level(CareExpertLevel) adlı yarışma kapsamında kimlik bilgisi, özgeçmiş ve iletişim bilgileri, C-Level(CareExpertLevel) dan ibaret Kişisel Verileriniz işlenecek ve gerekli olduğu süre kadar saklanacaktır.

Kişisel Veriler; yarışmanın gereği gibi yürütülmesi, NIVEA’nın yarışma kapsamında yarışmacılara karşı olan yükümlülüklerinin ifası, şirket içi ve dışı kayıt ve belgelerin tutulması, yarışmaya ilişkin katılım koşullarındaki veya diğer değişikliklerin bildirilmesi, yarışma katılım durumu ve netice değerlendirmesi ve sair hususlara ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurulması, NIVEA’nın sözleşmelerden veya idari makamlardan kaynaklanan veya yasal yükümlülüklerinin ifa edilmesi, NIVEA’nın ve iş ortaklarının ticari ve hukuki güvenliğin sağlanması, resmi kurumlardan veya sizlerden gelen şikâyet ve talepleri değerlendirmesi ve cevaplaması amaçlarıyla Veri Koruma Mevzuatı’nda düzenlenen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, işbu Bilgilendirme Metninde belirtilen sebeplerle ve amaçlarla sınırlı olarak grup şirketlerimize, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız ve gizlilik yükümlülüğü altında bulunan şirketlere, yetkili kurum ve kuruluşlara KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir.

Açık rızanınız bulunması halinde Kişisel Verileriniz, NIVEA’nın, faaliyetlerini etkin şekilde yürütebilmek için kullanmakta olduğu global ve yerel veri işleme ve depolama sistemlerinde kaydedilebilecek, işlenebilecek ve bu sebeplerle yurt dışına aktarılabilecektir. Veri Koruma Mevzuatı ve sair mevzuat uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz;
a) Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel Verilere ilişkin taleplerinizi ve başvurularınızı; “Etiler Mah. Cengiz Topel Cad. No:39/1 Etiler/Beşiktaş/İstanbul” adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat iletebilir, Noter kanalıyla gönderebilir, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da NIVEA’ya daha önce bildirilen ve NIVEA sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi üzerinden iletebilirsiniz. E-posta yapacağınız başvurularınızı NIVEATR_INFO@Beiersdorf.com e-posta adresine yapabilirsiniz. Talep ve başvurularda; kimlik bilgilerinizin, tebligata yarar adres ve iletişim bilgilerinizin ve talep konusunun yer alması gerekir. Başvurunun reddedilmesi, cevabın yetersiz bulunması yahut süresinde cevap verilmemesi hâllerinde; cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.